Lijst Dedecker

Vergrijzing

"Oud" is niet "out"

De vergrijzing van de Vlaamse bevolking is geen bedreiging maar een opportuniteit.

Talrijke "ouderen" bezitten een schat aan kennis en kunnen op aangepaste wijze nog veel bijdragen aan de welvaart. Wie wil werken moet kunnen blijven deelnemen aan de economie.

Om de toenemende lasten van de vergrijzing op te vangen, moet het stelsel van het brugpensioen uitdoven.

Het systeem van de zuivere 40-jarige loopbaan maakt brugpensioen overbodig.

Mensen die met pensioen zijn mogen bijverdienen zolang ze dat kunnen, en mogen daar fiscaal niet extra voor worden gestraft, of hun rechten op pensioen zien verminderen. Pensioen is een recht.

Maar Vlaanderen is amper voorbereid op de vergrijzing omdat België al jarenlang nalaat de nodige begrotingsoverschotten te reserveren.

Toen de rentelasten daalden omdat de overheidsschuld werd afgebouwd, heeft "paars" geen vergrijzingsreserves aangelegd, zoals de Hoge Raad van Financiën had geadviseerd.

Het zilverfonds is een lege doos.

Met het verlagen van de fiscale druk en de modernisering van de arbeidsmarkt, zal de graad van tewerkstelling verhogen en kunnen meer mensen bijdragen tot de financiering van de pensioenen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License