Werkdoc Aaron

Referentie

DERAECK,G. Jeugdland midden wereld-land, In Centrum voor Gezinswetenschappen, 'Jong geleerd is oud gedaan' (p. 35-47),Brussel, Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen, 1990.

Context
Het artikel dat ik gekozen heb, komt uit een boek, namelijk : Jong geleerd is oud gedaan. In het boek worden verschillende werkstukken over jeugdproblemen samengevat. Er worden ook bijdragen, door docenten geschreven, die ter zake maatschappelijk geëngageerd zijn opgenomen. De bijdragen die ze aanbrengen behandelen ze zelf in de lessen die ze geven aan het Centrum voor Gezinswetenschappen. Dat ze voor dit thema kiezen, bewijst nog maar eens dat ouders/docenten bekommerd zijn omtrent hun kinderen, en ook dat het Centrum belang hecht aan de jonge generaties.
In het boek vind je artikelen terug die samen een brede variëteit vertonen. Sommigen komen uit de praktijk en ervaring, anderen meer vanuit theoretische interesse.

Auteur
De auteur van mijn artikel is Guido Deraeck. Achteraan in het boek is er ruimte voorzien waar alle schrijvers die meewerken aan het volledige boek kort aan u voor te stellen. Daarin wordt Guido Deraeck dan ook vermeldt. Hij is Dr. In de Criminologie, licentiaat in de Agogiek en daarnaast ook nog docent Gezinswetenschappen. Op internet vind je niet veel terug over deze schrijver, alleen dat hij docent Intercultureel werk is aan de Sociale Hogeschool Heverlee en voorzitter van het Gelijke-Onderwijskansenoverleg voor het Hoofdstedelijk Brussels Gewest. Ook is hij actief in vluchtelingen- en welzijnswerk.

Boeken die hij schreef:

 • Tot 18 jaar naar school : over leerplichtverlenging door onderwijsvernieuwing

Die Keure, s.d.
Deraeck, Guido /

 • Milieutherapie en therapeutisch klimaat in de kinderpsychiatrische inrichting als schakel in de

criminele profylaxe /
Theses - Dissertaties - Thesissen - Dissertations
s.n., 1969
Deraeck, Guido /

 • Jongeren van nu : aspecten van jongerengedrag en jongerenopvoeding.

Acco, 1982.
Deraeck, Guido /

 • Jongeren en alcohol : alcoholgebruik bij leerlingen uit het secundair onderwijs /

Van Loghum Slaterus, 1982
Casselman, Joris / Cooreman, Guido / Deraeck, Guido /

 • Jongeren en alcohol : alcoholgebruik bij leerlingen uit het secundair onderwijs

Van Loghum Slaterus, 1982
Casselman, Joris / Cooreman, Guido / De Wijs - Koppen, Olga / Deraeck, Guido /

 • Tot 18 jaar naar school : over leerplichtverlenging door onderwijsvernieuwing /

Die Keure, 1983
Deraeck, Guido /

 • Jeugdcultuur: trends en evoluties

1986
Deraeck, Guido /
*Jaag een rivier niet op : mei ’68 - mei ’86 : over jongeren midden onderwijs en samenleving.
Infodok,Matthys-Beccu, 1986
Deraeck, Guido /

 • Deeltijds onderwijs: een volwaardig experiment

1986
Deraeck, Guido /

 • Levend leren : vormingsconcept voor alternerend onderwijs.

Acco, 1989.
Deraeck, Guido /

 • Levend leren : vormingsconcept voor alternerend onderwijs /

Theses - Dissertaties - Thesissen - Dissertations
1989
Deraeck, Guido /

 • Werken met mensen : een ethische reflectie op welzijnswerk en onderwijs /

LICAP, 1990
Deraeck, Guido /

 • In-kleuren : perspectieven voor interculturele communicatie.

Garant, 1992.
Deraeck, Guido /

 • Vreemd volk? Over integratie en uitsluiting van migranten en vluchtelingen /

Acco, 1994
Deraeck, Guido /

 • In-kleuren : perspectieven voor interculturele communicatie

Garant, 1994
Deraeck, Guido /

 • Mogelijkheden voor het werken met groepen in multiculturele settings

1997
Deraeck, Guido /

 • M’n buurt verdomme… ze kan me wel bommen /

Sociale Hogeschool, 1997
Deraeck, Guido /

 • Nu begint mijn straf pas : voorbereiding en opvolging bij voorwaardelijke invrijheidstelling /

Sociale Hogeschool, 1997
Deraeck, Guido /

 • Culturen in meervoud : aspecten van intercultureel (ped)agogisch handelen in onderwijs,

vorming en hulpverlening/
Academic collection - Academische collectie - Collection academique
Kritak, 1999
Deraeck, Guido /

 • Culturen in meervoud : aspecten van intercultureel (ped)agogisch handelen in onderwijs,

vormingswerk en hulpverlening.
Damon, 1999.
Deraeck, Guido /

 • Werken met groepen in multiculturele settings; deel 2

2000
Deraeck, Guido /

 • Zigeuners in ons midden : de karavaan trekt verder, een spoor blijft achter.

2001
Deraeck, Guido /

 • De gids op maatschappelijk gebied : blad met mening (m/v), jg. 96, nr. 7, september 2005.

Garant, 2005.
ACW /

 • De gids op maatschappelijk gebied : blad met mening (m/v), jg. 97, nr.10 , december 2006.

Vormingscentrum Ter Munk vzw & Garant-Uitgevers nv, 2007.
ACW /

 • De gids op maatschappelijk gebied : blad met mening (m/v), jg. 98, nr.6 , juni 2007.

Vormingscentrum Ter Munk vzw & Garant-Uitgevers nv, 2007.
ACW /

 • De gids op maatschappelijk gebied : blad met mening (m/v), jg. 98, nr. 2 , februari 2007.

Vormingscentrum Ter Munk vzw & Garant-Uitgevers nv, 2007.
ACW /

 • De gids op maatschappelijk gebied : blad met mening (m/v), jg. 98, nr.7 , september 2007.

Vormingscentrum Ter Munk vzw & Garant-Uitgevers nv, 2007.
ACW /

 • De gids op maatschappelijk gebied : blad met mening (m/v), jg. 98, nr. 9 , 2007.

Vormingscentrum Ter Munk vzw & Garant-Uitgevers nv, 2007.
ACW /

 • De gids op maatschappelijk gebied : blad met mening (m/v), jg. 99, nr. 3 , maart 2008.

Vormingscentrum Ter Munk vzw & Garant-Uitgevers nv, 2008.
ACW /

 • De gids op maatschappelijk gebied : blad met mening (m/v), jg. 99, nr. 6 , juni 2008.

Vormingscentrum Ter Munk vzw & Garant-Uitgevers nv, 2008.
ACW /

 • De gids op maatschappelijk gebied : blad met mening (m/v), jg. 100, nr. 7, september 2009.

Vormingscentrum Ter Munk vzw & Garant-Uitgevers nv, 2009.
ACW /

 • De gids op maatschappelijk gebied : blad met mening (m/v), jg. 100, nr. 8, oktober 2009.

Vormingscentrum Ter Munk vzw & Garant-Uitgevers nv, 2009.
ACW /

Structuur
Tussentitels:
2.1 De lange weg
2. 2 Dan toch solidariteit?
2.2.1 Een ethiek van verbondenheid
a) Ervaringswereld en verwachtingen van jongeren
b) Groei naar elkaar
c) Crisis: via uitdaging naar solidariteit
2.3 Jeugd: gedaan met de mythe

Duidelijke structuur:
De tussentitels volgen zich logisch op in het artikel. De inleiding van het artikel wordt verwoord als ‘de lange weg’. Vervolgens wordt dan stilgestaan bij de vraag, of met de opkomst van de jeugdculturen de solidariteit verdwenen of gebleven is. Nadat de ervaringswereld en verwachtingen van jongeren is beschreven, wordt de groei van de werelden van jongeren en volwassenen naar elkaar toe beschreven. Tenslotte wordt dan de crisis beschreven, die veroorzaakt wordt doordat jongeren de onzekerheid van volwassenen met zich meenemen, en daardoor denken dat ze samen met hen in een angstige leefwereld zijn terecht gekomen, o.a. via de uitdaging naar solidariteit.
Tot slot wordt nog gepraat over het feit dat er nu een tijd is gekomen voor herbronning, zowel voor de jongeren als voor volwassenen. Het einde van een tijdperk, maar ook het begin van een nieuwe fase wordt gezegd.

Voetnoten:
De voetnoten worden vermeldt achteraan het artikel. Er zijn 12 vermelde voetnoten.

5. Overige
Interessante bronnen:
- INUSOP-onderzoek: Dit onderzoek geeft een kijk op het denken, handelen, oordelen, kritiek uiten en zich inzetten van de huidige jongeren. Het is een onderzoek dat dateert van 1980.
- Resultaten onderzoek naar ‘Jongeren en waarden in West-Europa’. Het onderzoek omvat een vergelijking tussen de verschillende leeftijdsgroepen van de waarden die ze beleven.

Organisaties in dit artikel:
- De Europese Commissie: Opdrachtgever van een onderzoek over de verhouding tussen jongeren en hun ouders.

Andere: JAC,JOC,Steunpuntjeugd,…

Specialisten:
-Norman Mailer-> Amerikaans schrijver en journalist
-Prof. Dr. Herman Giesecke-> Duitse pedagoog
-Charles Pierre Baudelaire-> Frans dichter en kunstcriticus (in het kader van Jeugd: gedaan met de mythe)
- Gregory Bateson-> Brits antropoloog, sociaal wetenschapper, linguïst, visueel antropoloog, semioticus en cyberneticus.

Moeilijke woorden en definities

- autonomie: het vrij zijn van extern bestuur.
- vacuüm: een ruimte met lagere druk dan de druk van de buitenlucht
- pedagogisch: de studie van de manier waarop volwassenen (ouders, opvoeders, onderwijzers) jeugdigen grootbrengen met een bepaald doel.
- marxisme: de theoretische grondslag voor het moderne communisme, gebaseerd op de ideeën en denkbeelden van Karl Marx en Friedrich Engels.
- fascisme: een politiek stelsel waarin één persoon of partij de macht heeft.
- atheïsme: de afwezigheid van geloof in één of meerdere goden, of
de aanname dat er geen god(en) bestaan of kunnen bestaan.
- etnocentrisme: Volgens een standpunt handelen door culturen
- emancipatie: het streven naar gelijkgerechtigdheid, zelfstandigheid, eerlijkere maatschappelijke verhoudingen.
- pathologisch: (of ziekteleer) bestudeert het ontstaan en verloop van ziektes.
- struisvogelpolitiek: Als men de consequenties van een bepaald beleid (of gedrag) niet wil inzien en simpelweg doorgaat met de ingeslagen weg.
- existentialisme: een 20e-eeuwse filosofische en literaire stroming die individuele vrijheid, verantwoordelijkheid en subjectiviteit vooropstelt.
- freudianisme: Volgens de leer van Sigmund Freud
- Concilie: een vergadering van regionale Christelijke leiders/ambtsdragers.
- Etymologisch: ‘Crisis’, niet ondergang, een moment waarop het gevaar begint te keren.
- eigenwaarde: Het is het beeld dat een mens op emotioneel niveau van zichzelf heeft, zonder daarbij redelijk of logisch te zijn.

Synthese
Het is algemeen geweten dat er een kloof heerst tussen jongeren en volwassenen. Maar hoe ontstond deze kloof? Kan deze kloof nog overbrugt worden?

Aan de hand van het artikel kan je al raden over wat de tekst zal gaan. ‘Jeugdland midden wereld-land.’ Hoe vergaat het de verschillende jeugdculturen te midden onze hedendaagse wereld. De jeugd leeft als het ware in een eigen land, afgesloten van de rest van de wereld. Moeilijk voor volwassenen en vooral senioren dan om in dit land binnen te treden.

Is de jeugdfase meer een tussenfase, of is het een vorm van losmaking? In dit artikel krijg je op deze vragen een antwoordt.

De lange weg

De brede popcultuur is vooral een spreekbuis voor de jongeren. Soms zijn er wel pogingen om een brug te slaan tussen de popmuziek en de wereld van de volwassenen, vooral naar de groep die in de jaren ’60 zelf ‘jong’ waren.

Via een andere uiting, graffiti, gaan jongeren op hun manier op zoek naar macht: ze willen uit de anonimiteit treden.
Hierover zegt Mailer: “Graffiti is beroemd worden omdat je naam op de trein door de hele stad reikt”.

Er is nog een derde internationale band tussen de Westerse jongeren, met name jeugdwerkloosheid. Van het half miljoen werklozen in België zijn meer dan een derde jongeren.
Door het verlengen van de leerplicht zou dit fenomeen gebannen zijn. Maar na 18 jaar blijft het moeilijk werk te vinden.

Jeugdland is te lang in de wereld van massamedia, lange-afstandsraketten en computerisering ‘geïsoleerd’ gebleven.

Jongeren en volwassenen moeten de kansen krijgen om vooruit te zien, niet achterom kijken in regressie als het even kan.

Dan toch solidariteit?

Met de opkomst van de jeugdcultuur bedongen de jongeren een duidelijke vorm van autonomie en losmaking, maar niettemin bleef deze fase toch een tussenpositie.
Als taak kregen de jongeren van ca. 16 jaar een ‘maatschappelijk vacuüm’ los te maken uit het gezin van herkomst, en zich in te passen in de erkende sociale situatie van ‘baan’ (en huwelijk).

De maatschappelijke situatie van jongeren wordt omschreven in termen van economische aard (arbeidspositie en inkomen, eventueel vervangingsinkomen), van politieke aard ( jongeren zijn stemgerechtigd vanaf 18 jaar), van juridische aard (verlaging van de meerderjarigheidsgrens van 21 naar 18 jaar) en van pedagogische aard (als scholier worden zijn voortdurend beïnvloed en tevens zijn ze gebruikers van welzijnsvoorzieningen).

Jeugdland werd altijd beschouwd als een ruimte met gunstige voorwaarden voor de individuele en sociale ontwikkeling van jonge mensen. Dit brengt dan wel ook nadelen met zich mee: jongeren kunnen niet in een vacuüm leven, zij zijn voor een deel afhankelijk van ouders en opvoedingsinstanties, en daarbij voelen ze zich ook op school gebonden.

Een ethiek van verbondenheid

Het INUSOP-onderzoek uit 1980, een enquête die een kijk geeft op het denken, handelen, oordelen, kritiek uiten en zich inzetten van de huidige jongeren.
De andere opiniepeiling werd in 1982 verricht in opdracht van de Europese Commisie, door gespecialiseerde instituten die meer dan 10000 Europese jongeren ondervroegen.

a) Ervaringswereld en verwachtingen van jongeren

De jongeren in 1980 waren overtuigd van het feit dat hun generatie sterk verschilt van die van hun ouders, hoewel ze vreemd genoeg niet vinden dat hun leven op een meer aangename manier zal verlopen.
In het INUSOP-onderzoek werd ook gepeild naar de reacties van de jongeren op bepaalde waardebelevingen omtrent hun overtuiging en geloofsopvatting. Hun reacties op zaken zoals godsdienst, atheïsme, vaderlandsliefde, kapitalisme, marxisme, gezin, arbeid, communisme, socialisme en fascisme/racisme.

Uit recenter materiaal blijkt dat hoog opgeleide jongeren een grotere afkeer hebben van racisme en etnocentrisme dan lager opgeleide jongeren.
Ook uit het onderzoek in opdracht van de Europese Commissie valt zeker niet een duidelijk conflict t.o.v. ouders waar te nemen.

b) Groei naar elkaar

Er zijn duidelijk tekenen die wijzen op het feit dat de twee werelden, die van de jongeren en die van de volwassenen, alleszins nog bestaan, maar dat die kloof kleiner is dan algemeen wordt aangenomen.
In de jaren ’50 was de status van de jeugd nog aanvaard als de voorloper van de volwassenheid.
Het ‘gezin’ nam de controle van de jongeren op zich, en ze vertegenwoordigden ook de jongeren in de toenmalige maatschappij. Het jeugdwerk bood hen toen ook meer ruimte.

In de jaren ’80 is deze combinatie van bescherming en ontwikkelingsaanbod voor een groot deel weggevallen. De cultuur waar we in leven is niet langer specifiek voor elke generatie en de voorrechten die je als volwassene wel hebt, worden nu vroeger, namelijk in de kindertijd al, aanvaardt.

In deze vermaatschappelijkte cultuur moeten de jongeren ook de dag van vandaag hun eigen identiteit (proberen) op te bouwen. Vragen als: ‘wie ben ik?’ ‘ wat kan ik?’ en ‘waarom ben ik op deze wereld?’ worden vandaag de dag bij jongeren zeer moeilijk gemaakt, enerzijds vanuit een strakke gebondenheid, anderzijds door de moeilijke kennismakingen met bepaalde volwassenen.

Er wordt gezegd dat volwassenen veel geleerd hebben uit de jeugdculturen, en mede daarom zou het jeugdwerk terug een deel van de gehele vrijetijds- en consumptiecultuur moeten worden, wel met specifieke accenten/mogelijkheden.

c) Crisis: via uitdaging naar solidariteit

Jongeren merken in deze tijd heel sterk dat de volwassenen onzeker zijn, en ze voelen doorgaans fel aan dat ze mee met deze volwassen mensen in een angstige leefwereld terecht zijn gekomen.
Bij jonge kinderen leidt echtscheiding vaak tot angstmomenten, die ze vaak gedurende hun hele jeugdleven als een ‘trauma’ ervaren.

De werkloosheid en de onzekerheden op de arbeidsmarkt ontmoedigen hen en brengen angst mee voor hun toekomst. Jongeren stuiten in de zoektocht naar geluk op het gebrek aan trouw, wat uiteraard een bron van totale onzekerheid is.
Eigenlijk komt het, in een tijd waar geweld voortdurend de kop opsteekt, er vooral op neer om een
generatie na te streven die degeneratie of vernieling tegen gaat.

Een ander onderzoek die gevoerd werd, handelde over de sociale en ethische waarden bij jongeren, tussen de leeftijd van 18 en 24 jaar. Opmerkelijk is dat in de verschillende leeftijdscategorieën een zekere stabiliteit genoteerd werd op vlak van bepaalde waarden, zoals ‘gezin’. Ook gelijkheid en vrijheid is blijkbaar heel belangrijk.
Jeugd: gedaan met de mythe
“ J’ai plus de souvenirs que si j’avais mille ans.” (Baudelaire)

Herbronnen is aan de orde in de tijd waar we nu in leven. Zowel voor de jongeren als voor de volwassenen. We moeten ons de vraag stellen of een samenleving vandaag de dag eigenlijk nog wel mogelijk is.
We zijn het als mensen algemeen eens, dat onze samenleving ergens een toekomst heeft, maar dit slechts als jongeren de samenspraak met volwassenen terug opnemen en omgekeerd.

“ Men is jong, zolang men zich jong voelt” is een volkwijsheid die het nog altijd dóet. Maar de vraag hierbij blijft: welke maatschappij creëert er welke jeugd? De jeugd doet nog steeds denken aan een positieve levenswijze, waarvan vooral de reclame gretig gebruik maakt.

Jong zijn wordt ook gezien als hét synoniem van groeien en ontwikkelen. Jeugd is geen mythe (meer), het is gewoon een begrip die de realiteit aangeeft, op een eigen wijze. Het is een hele opgave dat zowel volwassenen en jongeren hiervoor oog hebben.

Jeugd moet en kan in de toekomst een spiegel zijn voor volwassenen.
Jongeren zoeken vandaag , samen met volwassenen, naar vele presentaties van de werkelijkheid, waarbij imiteren zeer belangrijk is. Anders gezegd: jong en oud zoeken op vandaag, midden in de chaos en structuur, naar een eigen identiteit.

Jeugd krijgt zo zijn oorspronkelijke betekenis van leef-tijd terug, en kan niet langer ‘gedegradeerd’ worden als kleinood. Het einde van de mythevorming???

Bronnen
Krantenartikels
RBM. "Maar drie hardleerse Nero-jongeren".
In: Het Nieuwsblad, 16 december 2009.
EDP. "Belgische jongeren verlaten huis rond 25ste".
In: De Morgen, 10 december 2009.
IPS. "Jongeren houden eigen klimaattop".
In: De Morgen, 8 december 2009.
SAM. "Jongeren krijgen 35 euro zakgeld".
In: De Morgen, 3 december 2009.
SAM. "Googelen beter dan lezen voor hersenen senioren".
In: Het Laatste Nieuws, 18 oktober 2009.

Tijdschriften
DORP,M.V. Les over suikerooms, moneyboys en lovergirls. JeugdenCo ,20-21. 2008 KOOIJMAN,H. Tussen steunen en straffen JeugdenCo ,24-25. 2008

Boeken
DOOGHE G., ‘Ouderen in onze samenleving’,Acco(Academische Coöperatief c.v.),
(p 22-31)LEUVEN,1988
DE COCK LUCIEN, ‘Het geheugen bij ouderen’,(p 69-77), Kluwer, 1999
HOPMAN MARJAN, ‘Jong blijven: Het geheim van de eeuwige jeugd’, TAXI, Psychologie magazine,(p 44-49), April 2005
VAN DER MEER H., Aan het woord, Stadskrant Kortrijk, p. 2-3, december 2009
DE PRAITERE K., Jeugdculturen en subculturen: Kleding, Eindwerk
PENNINX K, Beeldvorming over ouder worden, NIZW, 1995.

Eindwerken
De wilsbekwaamheid bij ouderen met dementie
Terugvalpreventie van alcoholgebruik bij ouderen: werkboek voor de therapeut
Home sweet home?: de beleving van ouderen bij een opname in een woon- en zorgcentrum

Persoonlijk Besluit
Een tijdje geleden werd de opdracht rond de wiki aan ons voorgesteld. In het begin leek dit voor mij een gemakkelijke opdracht, waar niet zoveel werk aan was. Maar al snel bleek dat, wanneer je een goed uitziende en uitgebouwde wiki wilt, je er samen als groep veel moet aan werken.
In begin was werken met de wiki vrij onhandig voor mij. Gelukkig hebben we elkaar als groep veel geholpen, en zo hebben we samen de wiki leren ontdekken en de verschillende functies leren gebruiken.
Uploaden, werken met ‘edit’ en ‘files’ zijn enkele van de zaken die ik bijgeleerd heb tijdens het werken aan de wiki. Ik vond werken rond de wiki wel een toffe opdracht, maar er is heel veel werk ingekropen, maar als je het eindresultaat dan ziet, ben ik toch wel tevreden.
De wiki is voor mij overzichtelijk, aangenaam op zien en informatief top! Een geslaagd eindresultaat, het harde werk heeft zijn vruchten afgeworpen. Proficiat ook aan al diegenen die meegewerkt hebben aan de opbouw van de wiki.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License