Werkdoc Stijn

Werkdocument

Inhoudstafel

1 Voorwoord
2 Artikel

  • Referentie
  • Context
  • Auteur
  • Structuur
  • Overige

-Interessante bronnen
-Organisaties

  • Synthese
  • Powerpoint

3. Besproken organisatie
4. Besproken specialisten
5. Politieke context
6. Excel oefeningen
7. Bronnen
8. Persoonlijk besluit

1. Voorwoord

Ik koos voor het project tienerculturen omdat ik de senioren hun vooroordeel over jongeren wou wegwerken. In onderstaande gegevens en teksten vindt u de informatie die ik kon vinden in verband met senioren en jongeren. Deze informatie probeerde ik dan ook zo goed mogelijk op de wiki te plaatsen. Ik vond het een leuke opdracht en dit zijn een deel van mijn werkjes die ik maakte om op de wiki te zetten. De overige opdrachten zijn te vinden op de wiki zelf, bij history, of bij files.

2. Artikel
Referentie:
GELDOF, D., & VAN ASSCHE, V. J-on-g-elijk? over jongeren en soiciale ongelijkheid in de riscicomaatschappij. In P. Allegaert, & B. Van Bouchaute, Veer10 Acht10, De leefwereld van jongeren (pp. 241-250). Leuven-Appeldoorn: Garant-uitgevers, 1999.

Context:
Het artikel dat ik koos komt uit een boek waar verschillende artikels over de leefwereld van jongeren samengebundeld zijn tot een geheel. Het was P. Allegaert die deze verschillende artikels samenbracht. Hij verdeelde de verschillende artikels onder per thema. De artikels in het boek bestaan meestal uit meer dan 5 pagina’s. Sommige teksten bevatten een afbeelding. De titel van het boek is “veer10acht10, de leefwereld van jongeren”. Het boek werd in 1999 uitgegeven . De titel van mijn artikel is J-on-g-elijk?, Over jongeren en sociale ongelijkheid in de risicomaatschappij. Het bevat 10 pagina’s. De tekst is onderverdeelt in verschillende stukken die elk een tussentitel dragen. Het artikel is opgebouwd in drie delen. Deze zijn onderverdeeld in verschillende puntjes. Het artikel bevat voetnoten.

Auteur:
De auteurs van mijn artikel zijn Dirk Geldof en Veerle Van Assche. In het boek komen de namen Geldof en Van Assche terug maar niet met concrete informatie over zichzelf, maar met informatie over werken van zichzelf. Hier verwijzen ze ook naar. Zo staat in het artikel een schema uitgewerkt van Dirk Geldof en 2 collega’s. Het gaat over hoe verschillende ongelijkheden kunnen leiden tot sociale uitsluiting. Op wikipedia valt niets te vinden over beide auteurs.
Op het internet vind je tal van informatie over Dirk Geldof en in minder mate over Veerle Van Assche. Gelijkenissen zijn dat ze allebei doceren aan universiteit Antwerpen. Ze behaalden allebei een doctoraat diploma. Veerle van Assche is doctor in de sociologie. Verderop vind je een beknopt overzicht van haar artikels, boeken. Over Dirk Geldhof valt meer te vertellen aangezien hij een eigen website bezit. Zo kom je te weten dat Geldof politiek actief is. Hij maakt deel uit van de OCMW-raadslid als vertegenwoordiger van de politieke partij Groen! . Verder kan je zien dat hij gastdocent, gastprofessor, wetenschappelijke medewerker is. Hij schreef 7 boeken als auteur, 12 boeken als editor, 47 keer schreef hij een hoofdstuk uit een boek, hij schreef 2 recensies, 7 verslagen en rapporten en dan nog eens 63 tijdschriftartikels. Hier volgt een overzicht van zijn boeken als auteur, de hoofdstukken die hij schreef en de belangrijkste artikels volgens zijn site.

Structuur:
De tussentitels zijn:
 Verschil en (on)gelijkheid instellingen
 ‘Je creëert je kansen zelf…’ over ‘winners’ en ‘losers’
 ‘In het VTI zitten allemaal gabbers…’ klasseren en geklasseerd worden
 Heeft de waspoedernorm Vlaanderen gebrainwashed ?
 Papa, ik lijk steeds meer op jou… ?
 Het ene verschil is het andere niet… of hoe verschillen ongelijkheden kunnen worden en tot sociale uitsluiting leiden.
 Jong en ongelijk in de risico maatschappij.

Het artikel kent een logische structuur. De onderverdeling gebeurd aan de hand van stellingen.
Men bespreekt doorheen het artikel vier stellingen. De bespreking van deze stellingen gebeurd afzonderlijk. Deze stellingen werden voorgelegd aan de jongeren. Vervolgens geeft men meer uitleg over de stelling en de jongeren hun replieken. Ze formuleren ook hun vaststellingen.
Persoonlijk vind ik de structuur goed. Je kan hierdoor goed volgen. De voetnoten zijn in de tekst zelf verwerkt. Wanneer je de uitleg wil weten moet je helemaal achteraan kijken. Persoonlijk vind ik dit niet zo handig. Een beter optie zou zijn de voetnoten onderaan te noteren. Zo weet je onmiddellijk wat er staat. Dit bespaart heel wat zoekwerk achteraan.

Overige
• Interessante bronnen:
Binding , Blad over pleegzorg (1999). Thema: vrienden. 3 nr.2, pp. 11-21
Elchardus M., e.a (1997), Jongeren en cultuur in beweging. Davidfonds, Leuven, 1997.
Klasse voor ouders, klasse
Lieshout, M. van (1997), ‘Van je vrienden moet je het hebben. Vriendschap als preventie.’ In: 0/25 Tijdschrift over jeugd, 2 nr. 2, pp. 28-33.
Vercaigne, C. (1995), jeugd tussen (sub)culturen en business . Een onderzoek naar megadancings, house en de last van de recreatie. Onderzoeksgroep jeugdcriminologie, Leuven.
• Organisaties betrokken bij dit thema:
JAC  jongeren advies centrum
KLJ, KSA en andere jeugdbewegingen voor de bevraging omtrent de stellingen.
Jeugdraad voor de Vlaamse gemeenschap.
Dubbelpunt van Chirojeugd Vlaanderen
Klasse voor jongeren

Synthese

Jongeren worden vaak getypeerd omwille van hun leeftijd. Daardoor plaatst men ze onder één noemer. Dit is echter niet altijd waar. De gemeenschappelijke leeftijd ziet men als een koepelbegrip waardoor je vaak veralgemeningen krijgt.

Wanneer je de kansen (niet de problemen) van de jongeren wil benadrukken moet er zeker rekening gehouden worden met de omgevingsfactoren. Dit wijst uit dat niet iedereen evenveel kansen krijgt. Verdere informaties bespreekt men in het vervolg van de tekst.

Dit artikel bestaat uit 3 delen. In het eerste deel bespreekt men de stellingen die men voorlegde aan de jongeren. Ten tweede zijn ze opzoek naar een bril om de verschillen tussen jongeren te kunnen beoordelen. Ten laatste situeren ze de problematiek van de ongelijkheid in de hedendaagse risicomaatschappij.

Verschil en (on)gelijkheid in stellingen

De verscheidenheid bij jongeren is groot. Deze verschillen liggen vaak op financieel -, cultureel vlak en herkomst. Ook muziekkeuze, kleding , kapsel,… kunnen verschillen.
“Je creëert je kansen zelf …” over ‘winners’ en ‘losers’

De eerste stelling luidde: ‘ Er bestaat wel één jongerengeneratie, maar één op een dubbel spoor: er zijn jongeren voorbestemd tot winners en jongeren voorbestemd tot losers.”

Hier willen ze de ongelijke situaties aankaarten. Er zijn kansrijke- en kansarme jongeren.
Men stelt vaak dat kansrijke jongeren als winners voor aangezien ze meer middelen bezitten.
Maar ze zijn er niet altijd bewust van.
De kansarme jongeren worden vaak als losers bestempeld. Zij beweren nochtans het tegendeel. Ze zeggen dat ze hun eigen kansen creëren en dat alles van eigen capaciteit afhangt. Reacties waren:”je maakt je kansen zelf, niet je ouders”.

“ In het VTI zitten allemaal gabbers…” klasseren of geklasseerd worden.

De volgende stelling is: “Klasseren en geklasseerd worden, hier doen we gretig aan mee. Jongeren hebben vrienden uit dezelfde sociale klasse, ontwikkelen dezelfde smaken en stijlen. Zo trekken ze actief scheidingslijnen op tegenover jongeren.”

Klasseren en geklasseerd worden is niet enkel naast elkaar zetten of onder elkaar plaatsen. Veel vriendenkringen zijn homogeen. Jongeren vormen vaak groepen uit dezelfde wijken, scholen. Maar ze vormen ook zogenaamde “peer groups”. Elk van die groepen zijn nieuwe bronnen voor nieuwe normen en gedrag. Naast dit wordt ook geklasseerd op vlak van kledij, afkomst, etnische verschillen, financiële verschillen, keuze van café of ontmoetingsplaats.
Een reactie op deze stelling was: “In het VTI zitten allemaal gabbers”, “Als je in Oostende in sommige cafés als skater binnenkomt, dan wordt je scheef bekeken.”

Heeft de waspoedernorm Vlaanderen gebrainwashed?

Spreken over ongelijkheid betekent vandaag ook vaak kijken naar de verschillen qua huidskleur, etnische afkomst en geloof. De derde stelling luide dan ook: “Autochtone en allochtone jongeren, hier geldt de waspoeder norm: hoe witter hoe beter .”
Allochtone jongeren kampen met sociale en culturele achterstelling en uitsluiting.

Bij allochtone jongeren zien we vaak achterstallige werking op sociaal economisch en cultureel vlak. Hierdoor staan ze vaak in een zwakke positie en vinden moeilijk werk door discriminatie. Deze jongeren ervaren ook spanning tussen waarden en normen.
De stelling zorgde voor veel ophef. Sommigen ontkenden deze stelling. Opvallend was hier wel: hoe lager de scholingsgraad hoe sterker de standpunten. Hier blijkt geen generatiekloof te zijn, dit wil zeggen dat de jongeren vaak het standpunt van de ouders over nemen.

Papa, ik lijk steeds meer op jou …?

Hier hoort een vierde stelling: “zo de ouders zongen, zo piepen de jongeren. Jongeren volgen – meer dan ze zelf soms toegeven – de boodschappen van hun ouders over hun toekomst. Deze ‘sociale erfenissen’ versterken de sociale ongelijkheid.”

Hoe de jongeren piepen kan variëren van het gezin waarin je geboren wordt en opgroeit.
Een gezin dient niet enkel voor materiële toekomst. Het heeft ook invloed op het denken van jongeren. Uit onderzoek blijkt dat de discussies in het gezin vaak over alledaagse zaken gaan.
De conclusie is echter dat het vooral de houdingen en waardeopvattingen van ouders worden overgenomen door de jongeren.

Het ene verschil is het andere niet… of hoe verschillen ongelijkheden kunnen worden en tot sociale uitsluiting leiden.

Er werd zowel benadrukt als ontkend op de vier stellingen van de onderlinge verschillen van de jongeren. De meeste jongeren zijn er zich wel van bewust dat er een scheidingslijn is, zowel op materieel als immaterieel vlak.
De ene jongere is de andere niet, de ene kiest om anders te zijn. Maar de andere kan niet kiezen om anders te zijn want hij/zij is al anders. Kortom: “sommige verschillen weerspiegelen ongelijke kansen en uitsluiting, andere verschillen weerspiegelen zelfgekozen diversiteit.
Het is noodzakelijk dat er duidelijkheid gebracht wordt in de verschillen tussen jongeren. Dit aan de hand van vier begrippen.

Sociale differentiatie: Verschillen van lengte, in gelaatstrekken, in huidskleur, … Verschillen die weinig of geen maatschappelijke gevolgen hebben
Sociale fragmentering: Er zijn herkenbare breuklijnen. Vb: verschillende muziekculturen, ze zijn sterk van elkaar gescheiden. Er is verscheidenheid die soms aan versplintering doet denken.
Sociale ongelijkheid: Er zijn nevenschikkende relaties. Hier zijn rangordes. De verschillen worden geordend op een sociale ladder: je kan hogerop komen, of je kan naar beneden donderen. De verschillende onderwijscarrières weerspiegelen de bestaande sociale ongelijkheid.
Sociale uitsluiting: Wanneer er bij die ongelijkheid duidelijke breuklijnen optreden spreekt men over sociale uitsluiting. De verschillen vormen nu overduidelijk een sociaal probleem. Uitsluiting kan zich afspelen in alle mogelijke domeinen in de leefwereld van jongeren.

Plaatsing in instellingen vormt een bijzondere vorm van sociale uitsluiting: uitsluiting uit het thuismilieu. Deze vier bovenstaande begrippen worden door sociologen gezien als een theoretisch kader. Door dit kader krijgen we een bril om te kijken naar de sociale verschillen tussen jongeren en de risicomaatschappij.
Sociale differentiatie en sociale fragmentatie dragen bij tot de rijkdom van onze maatschappij. Sociale ongelijkheid en vormen van sociale uitsluiting leiden tot onwelzijn.
Om de gevolgen van de te grote ongelijkheid en uitsluiting op te vangen, zijn er welzijnsinterventies.

Jong en ongelijk in de risicomaatschappij.

Ongelijkheid en uitsluiting worden nog belangrijker in de overgang naar de industriële maatschappij.
In onze risicomaatschappij verschuift de strijd geleidelijk. De bestaande instituties zijn onvoldoende aangepast in deze nieuwe risico’s. Deze drie risico’s situeren zich op drie grote domeinen namelijk: toenemende ecologische risico’s, sociaal economische risico’s, individualiseringsrisico’s.
 Ecologische risico’s, dit wil zeggen de risico’s van de opwarming van de aarde, …
 Sociaal economisch risico’s, dit wil zeggen de risico’s op werkloosheid, op armoede en sociale uitsluiting.
 Individualiseringsrisico’s, dit wil zeggen, de bouw naar een eigen biografie met de risico’s ervan.
Jongeren moeten iedere dag hun eigen biografie schrijven en keuzes maken. Jongeren zappen voortdurend in de risico maatschappij. Dit kunnen en mogen kiezen wordt vaak bij jongeren moeten kiezen en daardoor kunnen ze soms niet meer kiezen.
Nieuwe risico’s verlopen niet volgens de oude sociale breuklijnen. Vb: zo treffen te hoge smog- of ozonconcentraties iedereen in het betrokken gebied, ongeacht de sociale positie of inkomens.

De impact van de oude en de nieuwe sociale breuklijnen in de risicomaatschappij worden onderschat. Men kan besluiten dat niet iedere jongere dezelfde keuzevrijheid en vooral niet dezelfde keuzemogelijkheden heeft. De spanningen tussen het eengemaakte spreken over de jeugd en de reële verschillen en ongelijkheden in die groep dreigt zo verder toe te nemen.

Link naar PowerPoint:

Bij files vind je zowel de powerpoint als het Word bestand van het artikel, met mooiere onderverdeling als hierboven.
http://www.slideshare.net/guest455c1c7/jongegelijk

Voor de rest van het artikel en de uitbreiding ervan zie verwerking artikels op de wiki. Voor de moeilijke woorden zie ook de wiki verwerking artikels of trefwoordenlijst.

3. Besproken organisatie

Habbekrats

Algemene werking:
• DOEL: jongeren wiens levenssituatie gekenmerkt is door structurele achterstelling of kansarmoede via ondersteuning op individueel-, groeps- of structureel vlak meer kansen te bieden, hun weerbaarheid in de maatschappij vergroten.
• Habbekrakts werkt met de 3 W’s
o Warmte: wordt benadrukt in alle producten die Habbekrats ontwikkelt. De verpakking van de projecten, de inrichting van de ontmoetingsplaatsen maar vooral de ingesteldheid van het begeleidersteam.
o Waarden en normen: De belangrijkste waarde die wordt gehanteerd is RESPECT, dit woord staat centraal binnen Habbekrats. Drie belangrijke waarden vindt men terug in de basisfilosofie van GELIJKHEID, SOLIDARITEIT en RECHTVAARDIGHEID. Gelijkheid wordt bij Habbekrats erg letterlijk opgenomen en trekt zich sterk door in de projecten waarvan geëist wordt dat ze voor iedereen toegankelijk zijn. Dus geen aparte jongens- of meisjesprojecten, geen vluchtelingen- of migrantenprojecten maar weloverwogen activiteiten waarin iedereen zich thuisvoelt.
o Waarheid. Met waarheid bedoelen we niet alleen eerlijkheid maar ook openheid. Deze openheid of oprechtheid kenmerkt de manier waarop jongeren en begeleiders elkaar benaderen en helpen.
• In een aantal gevallen creëert Habbekrats samen met de jongeren een zogenaamde tijdelijke autonome zone. Meestal worden hierover vooraf afspraken gemaakt en wordt het naleven van die afspraken beloond met Groene Kaarten. In de praktijk gebeurt dit bvb. in het UIT!-project.
Hulpverleningsmethode:
Jeugdwerk en Individuele begeleiding
• De werking situeert zich op de grens van voorkomen of genezen. De huidige werking heeft zowel een preventief als een curatief karakter met een grotere klemtoon op preventie.
• Naargelang de aanpak en de situatie wordt er groeps- of individueel gericht gewerkt.
Doelgroep:
Habbekrats werkt voor jongeren uit de randgroepen van 12 tot 18 jaar. Het zijn “jongeren die omwille van een combinatie van achterstellingsmechanismen in een ongunstige maatschappelijke situatie verkeren”. Het specifieke aan de jeugddienst Habbekrats is de unieke wijze waarop Habbekratsbegeleiders de jongeren aanspreken met hun aanbod. “Kenmerkend is dat Habbekrats de jongeren van bij aanvang onvoorwaardelijk aanvaardt en zich profileert als een medestander die met hen zoekt naar een kader van waarden en regels dat hen helpt om een plaats te vinden middenin onze maatschappij”

Stijn, 345 woorden

4. Besproken specialisten:

Beck Ulrich: Hij is zowel socioloog, psycholoog, filosoof en politicoloog. Hij heeft de Duitse nationaliteit. Ik kwam hem op het spoor door het lezen van mijn artikel. Hij is als hoogleraar verbonden aan de universiteit van München en de London School of Economics.
Belangrijkste Werk: Beck, Ulrich (2005) Power in the Global Age. Cambridge: Polity Press.
Elchardus Mark: Hij is een Vlaamse hoogleraar sociologie aan de universiteit van Brussel. Hij is voorzitter van het “Fonds P&V” tegen de uitsluiting van jongeren.
Belangrijkste werk: ELCHARDUS, M., De Vlaamse sociaaldemocratie en de vreemden : 1987-2009. In: Samenleving en politiek, 2009, 09, 09: 49-60.
Geldof Dirk: Hij is een socioloog aan de universiteit van Antwerpen. Hij is ook een gastprofessor aan de Hogeschool-Universiteit Brussel. Naast dit is hij ook politiek actief bij de partij Groen!.
Belangrijkste werk:Onzekerheid. GELDOF, D., Over leven in de risicomaatschappij (oktober 2008) (boek)

5. Politieke context:

PVDA
recht op brugpensioen=werk voor jongeren
Waarom oudere werknemers langer laten werken, terwijl zoveel jongeren een vaste job zoeken? De PVDA wil werknemers boven de 55 jaar het recht geven om op brugpensioen te gaan. Met verplichte vervanging door een jongere.
Het Generatiepact, dat door de regering Verhofstadt werd ingevoerd, is een miskleun van formaat. Terwijl zoveel jonge interimmers door de economische crisis geen werk meer hebben, moeten oudere werknemers langer aan de slag blijven. De vereisten voor brugpensioen werden opgetrokken: 60 jaar zijn en een loopbaan hebben van 35 jaar. Werknemers die in het kader van een bedrijfsherstructurering op brugpensioen kunnen gaan, moeten tot hun 58 jaar beschikbaar blijven op de arbeidsmarkt en blijven solliciteren. In plaats van de jobs aan de jongeren te laten.
De PVDA wil het herstel van het brugpensioen. Wie 55 jaar is, moet het recht krijgen – geen verplichting – om op brugpensioen te gaan. Met verplichte vervanging door een jongere. Op die manier kunnen oudere werknemers genieten van een welverdiend pensioen, terwijl jongere werknemers kansen krijgen. Zonder job kun je niet aan een toekomst bouwen.
6. Excel oefeningen:

Zie wiki, bij grafieken.

7.Bronnen:

• Boeken:

 BLANKEN, G. Jeugdwerk in een supermarktcultuur. Schiedam: Kok Voorhoeve - Kampen. 1993
 CLAES, S. Te jong om oud te zijn? De kracht van ouderen in onze samenleving. Leuven: Davidfonds. 2008
 DECOCK, L. Dr. Ouderenzorg, Het geheugen bij ouderen. Diegem: Kluwer editorial. 2009
 DE PREITERE, K. Jeugdcultuur en jeugdsubcultuur. Jeugdcultuur en jeugdsubcultuur . Kortrijk, West-Vlaanderen, België: Katho. 1997
 DE WITTE, H., HOOGHE, J., & WALGRAVE, L. Jongeren in Vlaanderen: Gemeten en Geteld, 12- tot 18-jarigen over hun leefwereld en toekomst. Leuven: Universitaire pers Leuven. 2000
 GASTMANS, C., & Linus, V. Cirkels van zorg etisch omgaan met ouderen. Leuven: Davidsfonds. 2006
 GELDOF, D., & VAN ASSCHE, V. J-on-g-elijk? en sociale ongelijkheid in de risicomaatschappij. In P. Allegaert, & B. Van Bauchaute, Veer10 Acht10 De leefwereld van jongeren (pp. 241-250). Leuven-Appeldoorn: Garant uitgevers. 1999
 HEYLEN L. en MORTELMANS D., ‘Trends in de sociale participatie en isolatie van ouderen’, Cantillon B., Van Den Bosch K. en Lefebure S. (red.), Ouderen in vlaanderen 1975-2005, Acco. 2007
 LIGHTHART, G., & DE VOS C. Ouder worden nou en? Praktische gids voor gezond ouder worden. Amsterdam: Studio Boom. 1997
 Provincieraad West-Vlaanderen. Een volwassen kijk op jongeren. Sint-Andries: Schoonbaert. 1999

• Brochures:

 Dienst gezondheidspromotie, ziekenzorg CM en KBG. Ouderen en depressie. (h)erkennen en begrijpen . België: Marc Justaert. 2005
 KEYMOLEN, S. Jongeren en depressie. (H)erkennen en begrijpen . België: Mark Justaert. 2003

• Artikels:

 BAUMERS, K., & PERGENS, P. Zes bejaarden betrokken in auto-ongeval op acht dagen. Het Nieuwsblad , p. 11. (2009, oktober 28).
 BLG. Jongeren krijgen gemiddeld 35 euro zakgeld per maand. Het Nieuwsblad . 2009, December 4.
 VAN DIJCK, M., Jongeren en zinloos geweld. Eos magazine . (2007, Juni).
 MUSSCHOOT, D., Sinjoren spreken het lelijkste Nederlands. Het Nieuwsblad , p. 19. (2009, Oktober 28).
 VHN. Jeugd van tegenwoordig is braaf geworden. Het Nieuwsblad. (2009, December 3)

• Websites:

 belgopocket. (sd). Een initiatief van de Federale Overheid . Opgeroepen op november 25, 2009, van website van federale overheid: http://www.belgopocket.be/nl/030_List2_artikels_.php?ref=918&idBis=80
 blog, V. (2006 , februari 4). Info over leeftijden van senioren. Opgeroepen op November 10, 2009, van website over senioren: http://www.vkblog.nl/blog/3118/Senioren
 Jeugd Onderzoeks Platform. (sd). Infor over vrijetijdsbesteding jongeren. Opgeroepen op oktober 26, 2009, van website van jeugd onderzoeks platform: http://www.jeugdonderzoeksplatform.be/publicaties/vrijetijd.PDF
 ziekenhuis Sint-Maria Halle afdeling Cardiologie. (sd). over sclerose. Opgeroepen op december 2, 2009, van website van ziekenhuis Sint-maria Halle: http://www.croonenberghscardiologie.cardionet.be/Generic/servlet/Main.html;jsessionid=4B4C5E1CDB12584E5C411761F425859A?p_pageid=80642
 gezondheid. (sd). info over gezondheidsproblemen. Opgeroepen op november 15, 2009, van website over gezondheid: http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=1245
 Rijksvoorlichtingsdienst, Ministerie van algemene zaken. (sd). Info over ouderen en de maatschappij. Opgeroepen op december 1, 2009, van communicatieplein: http://www.communicatieplein.nl/
 Studiedienst van de Vlaams Regering. (sd). info over der vrijetijdsbesteding van de ouderen. Opgeroepen op december 5, 2009, van webiste van studiedienst Vlaamse Regering: http://aps.vlaanderen.be/cbgs/repository/Vrijetijdentijdsbesteding.pdf
 S-plusvzw. (sd). info over depressie. Opgeroepen op december 6, 2009, van Website van vzw s-plus: http://www.s-plusvzw.be/s-plus/surplus/gezondheid/depressie.htm
 THYSSEN, E. (sd). Info over jongeren. Opgeroepen op oktober 25, 2009, van website steunpuntjeugd: http://www.steunpuntjeugd.be
 Vlaams ouderen overleg comitee VZW - Vlaamse ouderenraad. Vlaamse Ouderenraad . Opgeroepen op Oktober 31, 2009, van website van VZW Vlaamse ouderenraad: http://www.vlaamse-ouderenraad.be/ 1993
 wikipedia. (2004, augustus 2004). info over bejaarde. Opgeroepen op november 3, 2009, van wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Bejaarde

6.Persoonlijk besluit:

De opdracht omtrent de wiki werd ons enkele maanden terug voorgesteld. Het was van begin af aan zoeken hoe de wiki in elkaar zat. Dit lukte in de aanvang niet zo goed, maar naarmate de tijd vorderde lukte dit al beter. Volgens mij was het voor iedereen iets nieuws.
Om mijn wikicapaciteiten te verbeteren zou ik nog iets kritischer moeten zijn bij het zoeken naar informatie. Naast dit zal ik nog mijn uploadvaardigheden moeten bijstellen in verband met video- en ander beeldmateriaal.
Bij het maken van de wiki leerde ik tal van dingen bij zoals het veranderen van pagina’s, files uploaden , hyperlink toevoegen en honderd en één andere dingen. Ik denk dat dit een zeer goede opdracht is om u computervaardigheden bij te schaven.
Veel dingen zullen mij bijblijven. Ik dacht dat je met zo’n wiki niet zoveel zou kunnen doen, maar ik moet mijn mening hier duidelijk over herzien. Ik zal ook onthouden dat een wiki zeer handig is als start middel om een zeer mooie site uit te bouwen.
Volgens mij had ik enkele vaardigheden te kort om moeilijke taken uit te voeren, maar dit lukte dan met de nodige hulp van mede projectleden en leerkrachten.
Ik denk dat ik voldoende informatie vond in verband met ons project. Het was makkelijk informatie te vinden omtrent de ouderen en de jongeren. Ik vond zowel informatie op internet, in bibliotheken, tijdschriften,… We hadden misschien beter nog meer gezocht naar organisaties in verband met ons thema. Misschien was dit nog meer verrijkend geweest voor ons project.
Hierbij wil ik dan ook mijn mede-projectleden en de leerkrachten bedanken die mij hielpen als ik een vraag had in verband met onze wiki.

Stijn

9. een Citaat

citaat: "Een Vlaamse game-industrie? Het lijkt een contradictie
maar ze bestaat. In Vlaanderen werden in 2006 voor
150 miljoen euro aan games verkocht. Met de consoleverkoop
erbij gaat het over een jaaromzet van meer dan
200 miljoen euro."

Referentie: WYDOOGHE B.Game on! We krijgen er niet genoeg van. Opgeroepen op januari 12, 2010, van website van cjsm vlaanderen: http://www.cjsm.vlaanderen.be/e-cultuur/downloads/dossier_jongeren_en_gaming_viwta.pdf. 2008

Hyperlink: Klik hier voor de volledige publicatie

Voor mooiere tekst, beter bronvermelding en dergelijke zie files.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License